โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ภาคกลาง คร้้งที่ 2

ภาพเอกศักดิ์