การคัดเลือก “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประเภท”ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา” ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต(ชุดใหม่) ได้มีมติเห็นชอบ คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประเภท”ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา” ระดับจังหวัด และให้ส่งชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลือกระดับภาคใต้และระดับประเทศต่อไป ดังนี้
1.นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา (สพม 14)
2.นายปราโมทย์ รัตนมงคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้กำหนดรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประเภท “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา” ไว้ดังนี้

@ ระดับจังหวัด รวมทั้งประเทศ 563 รางวัล
* เข็มพระพฤหัสบดี ทองเหลืองชุบนาคพร้อมเกียรติบัตร

@ ระดับภาค รวมทั้งประเทศ 27 รางวัล
* เงินรางวัล รางวัลละ 30,000.- บาท
* เข็มพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร

@ ระดับประเทศ จำนวน 27 รางวัล

1)รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
* เงินรางวัล จำนวน 120,000.- บาท
* เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ (มูลค่า 30,000.-บาท) พร้อมเกียรติบัตร

2)รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
2.1)รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
* เงินรางวัล จำนวน 100,000.-บาท
* เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ (มูลค่า 30,000.-บาท)พร้อมเกียรติบัตร
2.2)รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
* เงินรางวัล จำนวน 70,000.-บาท
* เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ มูลค่า 30,000.-บาท)พร้อมเกียรติบัตร

3)รางวัลชมเชย จำนวน 24 รางวัล
* เงินรางวัล รางวัลละ 20,000.-บาท
* เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ (มูลค่า 15,000.-บาท)พร้อมเกียรติบัตร

ผู้ได้รับรางวัลข้างต้นทุกท่าน จะได้รับเชิญจากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เข้าร่วมประชุมสัมมนาและรับรางวัลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ประธานคณะกรรมการ สกสค.) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ.
หัส1

หัส2