การดำเนินการคัดเลือกกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด พ.ศ. 2561 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือกตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)143519

143507