การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

 

20706351_1525396230852175_1164631731_o

20733083_1525396347518830_1063318272_n         คำแนะนำการตรวจสุขภาพ

นง.คณะกรรมการ สกสค.ได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีมีสิทธิเบิกจ่าย ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตามรายการที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องชำระเงินสดค่าบริการในวันตรวจ ทั้งนี้ สถานพยาบาล สกสค.จะทำการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีจากต้นสังกัดของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายหลังจากการแจ้งผลการตรวจให้ทราบแล้ว (ยกเว้นกรณีผู้ที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมในรายการที่เบิกไม่ได้ จะต้องชำระเงินสดค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมในวันตรวจ) ในการนี้ สถานพยาบาล สกสค.มีคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี ตาม เอกสาร ที่แนบ ในปี 2560 ปรากฏว่า มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต แจ้งความจำนงเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งสิ้น 310 คน และได้แจ้งให้ สถานพยาบาล สกสค.ทราบแล้ว เมื่อได้รับแจ้ง วัน เวลา สถานที่/จุดตรวจ(คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคม 2560) ก็จะได้แจ้%