การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสถานพยาบาล สกสค. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 และได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ จัดทำ “โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน” เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองสายตาและหัวใจ โดยไม่มีค่า ใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากพบผู้ป่วยมีความผิดปกติทางสายตาและประสงค์เข้ารับการรักษาโดยใช้วิธีการผ่าตัด ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งทางโรงพยาบาลเกษมราษฏร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม “โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน” กับกรมบัญชีกลาง และจะใช้อัตราค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลของรัฐ ยกเว้นส่วนที่เกินสิทธิในรายการ ฃที่เบิกไม่ได้ ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าบริการเป็นเงินสด

สำหรับจังหวัดภูเก็ต กำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยให้บริการ 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง (อำเภอถลาง)
เวลา 07.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน บริการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะ
พบแพทย์และเอ็กซเรย์
จุดที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต (อำเภอเมืองภูเก็ต)
เวลา 07.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน บริการเจาะเลือด
เวลา 10.00 – 12.00 น. พบแพทย์และเอ็กซเรย์