การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
(กศจ.ภูเก็ต)​ได้ร่วมคณะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต(นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) ประธาน กศจ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ กศจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ภูเก็ต เพื่อติดตามผลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 6 มิติ 44 ตัวชี้วัด โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อำนวยการตรวจเยี่ยม ปรากฏว่าโรงเรียรนมีความพร้อมในการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคโควิด -​19 ในทุกมิติและทุกตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกตัวชี้วัด
ในโอกาสนี้ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์​ กศจ.ภูเก็ตได้เป็นประธานในการประชุมทีมงานบริหารของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่ห้องประชุมลัดดาวัลย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่า ได้รับข้อเสนอจากที่ประชุมในหลายประเด็นที่สามารถนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตได้ต่อไป ซึ่งจะได้นำไป
เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ภูเก็ต พิจารณา​ต่อไป.
674064

674065

674067

674068

674069

674071

674072

674073

674074