การประชุมคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 (ภาคบ่าย) นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ “ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต” และ “ชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต” ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม เป็นประธานการประชุมฯ
การประชุมร่วม 2 ชมรม ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ 3 เรื่องดังนี้
1.เรื่องรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม”ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 ปี 2562″ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณขุมน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตและถนนเทพกระษัตรี ใน 2 รูปแบบ คือ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กม.และวิ่งแบบฟันรัน ระยะทาง 5 กม. ใน 6 รุ่น ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใน 2 รูปแบบดังกล่าว
รวม 1,883 คน มีรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายเหลือรวมทั้งสิ้น 291,826.31 บาท ที่ประชุมมีมติจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
(1) เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และ กศน. 90,000.-บาท
(2) เป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 90,000.-บาท
เงินรายรับส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมของชมรมฯต่อไป
2.เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาชิก “ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต” ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
3.เรื่องโครงการเกียรติยศครูสร้างได้ครั้งที่ 2 ปี 2563 (กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้มีจิตอาสา-จิตสาธารณะและกิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ปี 2563)ที่ประชุมมีมติให้ “ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต””ชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต”และ”ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต”ร่วมดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ
ชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมงานดังกล่าว แล้วนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไปที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา13:30น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สำนักงาน.สกสค.จังหวัดภูเก็ต
ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธาน”ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต” และประธาน”ชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต” ขอขอบคุณคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของทั้งสองชมรมฯและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง จนงานสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี สำหรับผู้สนับสนุน VIP ประธานฯจะมีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการต่อไป.
S__36200453

S__36200455

S__36200457

S__36200460

S__36200461

S__36200464