การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา เพื่อเป็นสวัสดิการ-สวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนเกาะ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประชุมในวันนี้มีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต อย่างดียิ่ง68271877_407130393242083_7503288401320214528_n

68430393_649007845590313_1062947093716402176_n

68546492_452727175568481_6823720744258633728_n

67822872_524166624991377_7535634177983512576_n

67937183_361702757833418_9142087577459752960_n