การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายบูรณันต์ ชุมรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมวันนี้มีแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สรุปแนวคิด – แนวทาง การบริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ของ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
2. ระเบียบมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. ร่างโครงการบริหารจัดการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นอย่างดียิ่ง
81088989_829301510856632_9188175243720523776_n

80634274_2445138922366420_518308471368581120_n

80661071_608984623170637_4550773469385588736_n

80955816_496138077693645_3739008728997822464_n

80422399_472871553418324_2384945165660848128_n

80661071_608984623170637_4550773469385588736_n