การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย) สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต การประชุมวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุม สำคัญ ๆ ดังนี้
1. รายงานสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และข้อเสนอเชิงบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ยุคใหม่
2. รายงานการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. การพิจารณาร่างเอกสาร วัตถุประสงค์ และภารกิจของศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมวันนี้ ได้รับข้อคิด – ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต จะนำข้อคิด ข้อเสนอแนะดังกล่าวสู่การปฏิบ้ติให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
64509629_2402450600027614_4841207692041125888_n

64614481_2405850342815193_4218546891362664448_n

64739285_671014426659088_5069249702176751616_n

64739584_2253175731663340_4992974982830096384_n

64762258_311872956424734_6393441978423443456_n

65189031_623816108124837_1028603543080140800_n