การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
การประชุมในวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระดับประเทศ/ระดับจังหวัด และการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2. การจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
3. การประกาศถอนชื่อสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
4. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
5. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ประชุมคณะกรรมการ สกสค_6.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค_0.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค_1.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค_2.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค_3.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค_4.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค_5.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค_7.จังหวัดภูเก็ต ครั้ง