การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสกสค.จังหวัดภูเก็ต(ชุดเก่า) ได้มีมติเรื่องทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอชื่อนักเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ
(ซึ่งเป็นมูลนิธิ ใน สนง.คณะกรรมการ สกสค.) ที่จัดสรรเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1 ทุน (5,000.- บาท)
ที่ประชุมฯมีมติเห็นควรมอบให้แก่
ด.ญ.วรัตน์ดา ดอกบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา ผู้ซึ้งได้คะแนนตามเกณฑ์ที่มูลนิธิทวี บุณยเกตุ กำหนดสูงสุด
ในการนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ อีก 10 คน(10 โรงเรียน) ที่โรงเรียนเสนอชื่อมาขอรับทุน คณะกรรมการ สกสค.ภูเก็ต
และที่ปรึกษา(ผอ.สพป.ภูเก็ต)ได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน คนละ 1,000.-บาท ตามรายชื่อดังนี้
1.น.ส.เบญจมาศ รอดระกำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2.ด.ช.เจตพล เพ็ชรย้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชืงทะเลวิทยาคม”จุติ-ก้องอนุสรณ์”
3.นายอรรถพงศ์ สุเมรุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
4.น.ส.สิริยากร ซังขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
5.นายสิทธพงศ์ รัสมโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
6.ด.ช.วสันต์ ชูกะชบา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ
7.ด.ช.กฤฎา พรมตัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
8.ด.ญ.ณัฐวรรณ เทพทองคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
9.ด.ช.วาริส สาริปา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง
10.ด.ช.เดชฤทธิ์ สาดเสงี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
จะได้นำเงินทุนการศึกษาไปมอบให้แก่
นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวที่โรงเรียนต่อไป.
ทุนทวี2