การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้ มีประเด็นเรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน
2. การชะลอการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัด ไว้ชั่วครา
3. การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้อภิปรายและให้ข้อคิดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี
IMG_0833

IMG_0834

IMG_0835

IMG_0836