การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้มีเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563
2. การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
3. การติดตามหนี้กองทุนสนับสนุนพิเศษฯ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
4. การจัดสรรโควต้าผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
S__9150524

S__9150526

S__9150527

S__9150528

S__9150529

S__9150530