การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 (ภาคบ่าย) นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้มีมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
1. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีปกติและกรณีพิเศษ
2. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ทั้งประเทศและจังหวัดภูเก็ต
3. การให้ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2563
4. การจัดโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
5. รายงานผลการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
6. การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
7. การติดตามหนี้กองทุนสนับสนุนพิเศษฯ
8. การบูรณาการโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพดำเนินการร่วมกับโครงการจิตอาสา
ในการนี้ คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานฯ อย่างดียิ่ง
118680100_1710860065742971_4436176528572715976_n

118692499_3274002909353840_1275942265210790510_n

118724162_683750338879356_3148052295111741748_n