การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด 2 ประเภท คือ
รางวัลประเภท ครูและคณาจารย์ ได้แก่ นายอรรถชัย มีสุข ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
รางวัลประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่นายวิลาศ ปริญญานิยม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สำหรับรางวัลที่ได้รับ คือ เข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินสด 5,000.00 บาท
และได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5,000.00 บาท ให้แก่ นางสาวสุวิมล ทิพย์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชิตสงคราม
ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_11

ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_12

ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_13

ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_5

ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_24

ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_20

ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_1

ประชุม คกก 22164_๒๑๐๑๒๓_2