การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมวันนี้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2.การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
3. การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเืพื่อรับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี 2564
4. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
(1) แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) รายงานสรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินกองทุนพิเศษโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
กรรมการจังหวัด_๒๑๐๖๒๙_5

กรรมการจังหวัด_๒๑๐๖๒๙

กรรมการจังหวัด_๒๑๐๖๒๙_0

กรรมการจังหวัด_๒๑๐๖๒๙_1

กรรมการจังหวัด_๒๑๐๖๒๙_2

กรรมการจังหวัด_๒๑๐๖๒๙_3

กรรมการจังหวัด_๒๑๐๖๒๙_4