การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยมีข้อราชการที่จะต้องพิจารณาปรึกษาหารือ ดังนี้
1. การประชุมสัมมนาคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดภูเก็ต
2. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2562
3. โครงการจิดอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และถนนทางเข้าสำนักงาน
4. การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
5. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
67198318_357175478312520_5025505413022351360_n

67369380_361329827894056_3033757257700474880_n

67647427_468093100694209_3644207015384842240_n