การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 1/2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้
1. เรื่องกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง” คร้ังที่ 1 ปี 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
2. เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
3. เรื่องจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประจำเดือนธันวาคม 2562
4. เรื่องระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มีดังนี้
1. เรื่องการแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
2. เรื่องปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางและประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป
ในโอกาสนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา ดังนี้
1. ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล เจ้าของโรงเรียนวิทยาสาธิต จังหวัดภูเก็ต มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท
2. คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท
3. กองทุนสวัสดิการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,000 บาท
รวมทั้งส้ิน 10,000 บาท มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินทุนการศึกษามา ณ โอกาสนี้
84151660_270212243946178_2495706118752305152_n

84349269_497370014254474_830486721874362368_n

84642168_1101035593565047_167986251234803712_n

82979016_140161970338015_4038554054756925440_n

83312882_734139177115368_7935763965617897472_n

83431809_761251034361569_8129027662757756928_n

83581536_848885155565403_5817804532695957504_n

83788981_179200880156045_5230591145083404288_n

83954369_569135900354147_8759505106346442752_n

84005459_544749346132396_8979494997694873600_n

84329533_586042815511046_51956142070300672_n