การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคบ่าย นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระดับประเทศ/ระดับจังหวัด และการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประจำเดือนมกราคม 2563
2. การชะบอการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ไว้ชั่วคราว
เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
87870175_1037444719962418_2290479842476425216_n87770012_647411526014581_7932406087171440640_n