การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2560-2561)และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 จังหวัดภูเก็ต

ปฏิรูป 1

ปฏิรูป 2

ปฏิรูป 3
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ประธาน อกศจ.ภูเก็ต เชิงยุทธศาสตร์)
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2560-2564)และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 จังหวัดภูเก็ต” ที่ห้องประชุมฯ โรงแรมเดอะพาโก้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด
ในโอกาสนี้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บรรยายพิเศษเรื่อง “Phuket Smart City” ที่จังหวัดภูเก็ต
กำลังดำเนินการ เพื่อสนองตอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ใน 7 เรื่องสำคัญ ได้แก่
1) Smart Economy
2) Smart Tourism
3) Smart Safety
4) Smart Environment
5) Smart Healthcare
6) Smart Education
7) Smart Governance
“การศึกษา” เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่กำหนดไว้ ที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันดำเนินการให้การศึกษาของจังหวัดภูเก็ตมีคุณภาพ และมีความทันสมัยตามวิสัยทัศน์”ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้” ให้เกิดความสำเร็จให้ได้ต่อไป
ในปีงบประมาณ 2562 ตามแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ ของ ศธจ.ภูเก็ต ได้กำหนดโครงการดำเนินการของหน่วยงานทางการศึกษา รวม 15 โครงการ จำแนกตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) สพม.14 จำนวน 1 โครงการ
2) สพม.14 ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 โครงการ
3) ศธจ.ภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 โครงการ
4) มอ.ภูเก็ต จำนวน 4 โครงการ
5) ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 โครงการ
6) อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 โครงการ
7) มรภ.ภูเก็ต จำนวน 2 โครงการ
8) สพป.ภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 โครงการ
9) กศน.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 โครงการ
ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น หลายโครงการได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ” Phuket Smart City “ของจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้ว