การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย น.ส.จรรยาพร จันทร์ทิพย์
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหนี้สินครู เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติหลังการบรรลุข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

มีประเด็นสำคัญการประชุมดังนี้

1.การลดดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ใน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.(โครงการเงินกู้ธนาคารออมสิน ที่ใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.,บุคคล,และสมัครใจทำประกันการเสียชีวิตคุ้มครองเงินกู้เต็มจำนวน) ในแนวทางที่ธนาคารออมสินคืนเงินที่คิดคำนวณได้จากการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ใน 2 แนวทางสำคัญดังนี้
(1) กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงงวดเงินชำระหนี้รายเดือน(รายงวด) ธนาคารออมสินจะนำเงินที่คิดคำนวณได้ไปลดเงินต้นให้สมาชิกฯโดยอัตโนมัติ
(2)กรณีสมาชิกฯต้องการ เพิ่ม/ลด งวดเงินชำระหนี้รายเดือน(รายงวด) กรณีนี้ ผู้กู้ต้องนำผู้คำประกันฯ ไปติดต่อธนาคารออมสิน เพื่อแก้ไขสัญญาเงินกู้ในประเด็นการ เพิ่ม/ลด เงินงวดชำระหนี้รายเดือน(รายงวด) และการเปิดโอกาสให้สมาชิกฯที่มีปัญหาการผ่อนชำระหนี้
ปรับโครงสร้างหนี้(กลับมาเป็นหนี้ปกติ) เพื่อการได้รับสิทธิจากการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และ การเพิ่มทางเลือกให้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

2.การประกันการเสียชีวิตคุ้มครองเงินกู้เต็มจำนวน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกฯถึงแก่กรรม ของ บ.ทิพยประกันภัย
โดยจะอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวสมาชิกฯ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่ให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในระบบฯ

3.การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ประธานในที่ประชุมฯได้มอบเงินบำรุงขวัญ 5,000.-บาทพร้อมกระเช้าของขวัญ แก่…
1.นายบุญนูน โชจรูญเดช
2.นางชลธิชา โชจรูญเดช
อดีตครูโรงเรียนนิคมฯ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา ที่ถูกผู้ก่อการร้ายลอบยิงได้รับบาดเจ็บแล้วได้รับการย้ายมาอยู่ที่ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี

เงินบำรุงขวัญและกระเช้าของขวัญที่มอบในวันนี้นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จาก กองทุนฯของ”ศูนย์ช่วยเหลือครูชายแดนใต้” ที่มีนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ประธานสมาพันธ์ครูชายแดนใต้ เป็นประธานศูนย์ฯ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดสรรเงินจากกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จำนวน 10 ล้านบาท(โดยได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการก่อการร้ายชายแดนใต้ทั้งการเสียชีวิต รายละ 500,000.-บาทและบาดเจ็บฯไปแล้ว 3.5 ล้านบาท คงเหลือในปัจจุบันอีก 6.5 ล้านบาท)4 563