การประชุมประสานแผนงาน/โครงการของเครือข่ายความร่วมมือ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมการประสานแผนงาน/โครงการของเครือข่ายความร่วมมือสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  โดยมีคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต และประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ให้มีชีวิตช่วงสูงวัยอย่างมีความหมายและมีคุณค่า

11