การประชุมร่วมคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตประชุมร่วมกับคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุมในวันนี้มีเรื่องพิจารณาดังนี้
1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาชิกรมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรงภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2. การจัดโครงการเกียรติยศครูสร้างได้ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (ยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้มีจิตอาสา-จิตสาธารณะและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ปี 2563) โดยที่ประชุมได้มีการหารือใน 3 ประเด็น คือ
(1) กำหนดวัน เวาลา สถานที่จัดกิจกรรม
(2) กิจกรรมในงาน
(3) การมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
82487757_188168049246536_2295469211494907904_n

82606632_170615670961674_7288257887233638400_n

83110456_194633371589507_3351256435815088128_n

83396711_150519849723742_4575195658452992000_n