การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามหนี้ค้างชำระปัญหาหนี้สินครูอย่างระบบและยั่งยืน

เมื่อวันที่  8  กันยายน  2559  นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ  โดยมี
นางจันทรา  ไชยเสน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. -ช.พ.ส. และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

และในภาคบ่าย เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย  อินทโสตถิ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติรับฟังความคิดเห็นผู้บริหาร สกสค.ทั่วประเทศ ในการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

14218493_1182857805106021_2001261482_n

14256683_1182857788439356_1625535801_n

14285401_1182857781772690_578928711_o

14256465_1182857768439358_442802288_n