การประชุมสัมมนา “เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง”

เมื่อวันที่ 15 -17 กันยายน 2560 นำพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ” การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เป็น” หน่วยงานนิติบุคคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ” การบริหารจัดการหน่วยงานเป็นรูปแบบคล้ายองค์กรอิสระ ที่มีบอร์ด(คณะกรรมการบริหาร)บริหารจัดการตนเอง มีกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ของตนเอง แต่อยู่ภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับของทางราชการ เพราะถือว่าเป็น” หน่วยงานของรัฐ “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.นั้นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะในซีกส่วนของการมีส่วนร่วมในการดูแลสิทธิประโยชน์ ขวัญกำลังใจ สวัสดิภาพ สวัสดิการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อบจ.,เทศบาล,อบต.) และโรงเรียนเอกชนการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มี ” ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ จิตสำนึกบริการ ” เพื่อการให้บริการต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง” ประจำการและผู้รับบำนาญ “นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญ และ สนง.คณะกรรมการ สกสค.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังมีหน่วยงานของครู ดูแลสิทธิประโยชน์ จนถึงวันที่ ” คืนสังขารสู่ธรรมชาติ ” ดังเดิม สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค.ก็ยังดูแลสิทธิประโยชน์ที่มี ของ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. แก่ครอบครัวตามที่ได้รับแจ้งไว้ต่อไป.
65943

66258

66609