การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสะท้อนมุมมอง แลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนการชี้แจงปัญหาในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันในการพัฒนางานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป
123710091_378881763167452_361042097517913457_n

S__42483773

S__42483775

S__42483776

123727505_998548797288047_3684725839435653516_n

123760879_859016841571876_7005167044275164284_n

123770203_745067869422472_6178174304207202967_n