การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต(ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้แก่ครูอาวุโส-ครูสูงอายุจังหวัดภูเก็ต)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต (ภาคีเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมี ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต (ประธานชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม 250 คน
กิจกรรมในงาน มีทั้งการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมนันทนาการ การมอบของขวัญรางวัล และการร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันของสมาชิกครูอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ในการนี้ นางจิตรา อยู่ประสิทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต) ได้พบปะสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต แจ้งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้สมาชิกได้รับทราบด้วย
การประชุมและการร่วมกิจกรรมของมวลสมาชิก เป็นไปด้วยดี ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดและได้ข้อยุติของโครงการ/กิจกรรมของชมรมฯ ที่จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสมาชิกครูอาวุโส ครูผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ในปี 2563 ต่อไป
4

9

5

6

1

10

8