การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด โดยมีนายสุนันท์ เทพศรี เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช และนายพัฒนา ชมเชย เป็นกรรมการ และนางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ เลขานุการ
คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อมเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสำนักงานเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
109404910_4631274153553219_1565413413762942403_n

109722197_2110192199126591_744772706718952123_n

109775817_3305614232857764_189338860559545766_n