การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “สกสค.เดินหน้า สร้างจิตอาสา 904” และการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันพุธ​ที่​ 22​ พฤษภาคม​ 2562 ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้ารับการอบรม หลักสูตร “สกสค.เดินหน้า.. สร้างจิตอาสา​ 904​” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจในการดำเนินงานด้านจิตอาสา

ภาคบ่าย นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของ​สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ​ หอประชุม​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร มีระเบียบวาระการประชุมภาคบ่ายสำคัญๆดังนี้
1.การดำเนินงานโครงการ”พระพฤหัสบดี” ประจำปี​ 2562
2.การแต่งตั้งคณะกรรมการ​ สกสค.จังหวัดและที่ปรึกษาในคณะกรรมการ​ สกสค.จังหวัด
3.การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์​ ของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4.ข้อบังคับคณะกรรมการ​ สกสค. ว่าด้วยการเงิน​ การบัญชี​ ทรัพย์สินและการงบประมาณ​ พ.ศ.2562
5.หนี้ค้างชำระ​ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค./ช.พ.ส.(หนี้ไตรมาส)
6.ผลดำเนินงาน​ ก้าวสู่”ดาวดวงเดียวกัน”
7.การเตรียมการจัดประชุมสมัมนาองค์คณะบุคคล​ 4​ กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ​ 2562

222697

222633

349135

222647