การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท ให้แก่
1. นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธนไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านกู้กู
3. นางสาวสุภารัตน์ พิบาลฆ่าสัตว์ ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยา
250855

250856

250857