การอบรมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 21 – 24 กันยายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 5 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการ
“ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ” ที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

พิธีเปิดการอบรมโดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ในหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารคนแบบมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0(กลุ่มที่1) มีรายวิชาที่สำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
2. การสร้างจิตสำนึกตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างทัศนคติที่ดีในงาน
3.ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.หลักการบริหารตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
5.หลักการบริหารคน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
6.การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ในส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีหลักสูตรการอบรมเฉพาะในแต่ละกลุ่มการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และจตคติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
350465

350471

350476

350479