กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่  16  มกราคม  2560   นายวันชัย  พงษา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560  ณ ห้องจามจุรี   โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน   โดยมี ดร.โชคชัย   เดชอมรธัญ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายประจักษ์  ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ  นางอัญชลี วานิชเทพบุตร อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายมนัส  เสียงสลัก นางอิศรา ณ นคร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และในการนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.   รางวัล ” ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปี 2560 
      นายถนอมเกียรติ  งานสกุล   ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
2. รางวัล ” ทรงคุณค่า สพฐ” (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
      นางสาวรัชราภรณ์   เงินสมทอง ครูโรงเรียนบ้านฉลอง
3. รางวัล “คุรุสภา” ระดับจังหวัดปี 2559  ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
     นายเสถียร  พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
4. รางวัล “คุรุสภา” ระดับจังหวัดปี 2559  ประเภท ครู
      1. นางสาวปรัชวัน  คงแก้ว                      ครู โรงเรียนบ้านฉลอง
      2. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ         ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต
      3. นางนิภา  ชนะศรี                                    ครูโรงเรียนดาราสมุทร
      4. นางจิรพร  ทรงศิริ                                  ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต
5. รางวัล ” ครูภาษาไทยดีเด่น” ระดับจังหวัด ปี 2559
    นางสาวสุภรี  เมฆบุตร      ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
และรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  ปี 2560  จากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน  28  ท่าน
16107003_1317766801615120_2008328256_o

16117957_1317768508281616_782581959_n

16108035_1317766861615114_1837153714_o

16128732_1317767348281732_1610742428_n

16128215_1317767358281731_1377444533_n

16118084_1317767298281737_1057811596_n

16118403_1317767468281720_163518876_n

16144312_1317767511615049_2032849000_n16128336_1317767544948379_255742764_n16117400_1317767641615036_1727367121_n16117193_1317767268281740_336706865_n16144079_1317767168281750_1895593470_n16117912_1317767014948432_676080863_n