กิจกรรมโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม ครูช่วยครู ดูแลยามเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ออกเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เจ็บป่วย) โดยมีคณะทำงานจำนวน 9 คน ประกอบด้วย
1. นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต รองประธานกรรมการ
3. นายจิตติ์ เอียดสังข์ รองประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
4. นายบูรณันต์ ชุมรักษ์ กรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
5. นายเสทือน มุขดี กรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
6. นายพิเชฐ ตันสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการ
7. นางสมจิต ศิลปศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการ
8. นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
9. นางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะทำงาน ได้ออกเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 จำนวน 10 ุจำนวน 10 ราย ดังนี้
1.นางปรีดา จารุวัฒน์สุนทร
2. น.ส.นวลจันทร์ แซ่อ๋อง
3. นางวิภาวดี เวียงปฏิ
4. น.ส.อุษณีย์ ขุนจันทร์
5. น.ส.จรรยา หลิมภากรกุล
6. นายนิทัศน์ สระมุนี
7. นางอุไร ประกอบกิจ
8. นายธเนศ เขียวสังข์
9. ผศ.อวยชัย ผกามาศ
10. นางพนิดา ผกามาศ
ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_9

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_10

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_0

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_3

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_1

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_4

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_13

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_14

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_19

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_21

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_23

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_30

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_38

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_41

ครูช่วยครู_๒๑๐๗๒๐_51