ต้อนรับผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ภาคเช้า ให้การต้อนรับ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมที่ สนง.สกสค.ภูเก็ต(ใกล้สนามฟุตบอลโรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้) ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ(ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ภูเก็ต)เรื่องการเตรียมความพร้อม สนง.ศธจ.ภูเก็ต และการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคโดยความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดตามโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ศึกษาธิการจังหวัดนั้น ถือได้ว่าเป็นแกนนำสำคัญในการประสานการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ – ทุกประเภท – ทุกสังกัด กล่าวคือ ทั้งระดับปฐมวัย การศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ภายใต้บอร์ดบริหารการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดภูเก็ต:กศจ.ภูเก็ต)ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานคณะกรรมการ ในโอกาสนี้ ได้มอบของที่ระลึกและหนังสือ รวมบทความ” คุณธรรม การปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาองค์กร ” ที่ได้เขียนและจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ 30 กันยายน 2555 ให้แก่ท่านศึกษาธิการจังหวัด 1 เล่ม เชื่อมั่นว่า นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จะสามารถบริหารจัดการงานในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จอย่างดี ขอให้โชคดี มีสุข และทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดครับ.

19141580_1465177563540709_1870075008_n