ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นทุนได้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันจนจบหลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3 ) ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดละ  1  ทุน มูลค่าทุนละ 4,000  บาท (สี่พันบาทถ้วน)  และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ตามประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)  ปีการศึกษา 2560
2. ผู้ที่กำลังเรียนจบหลักสูตรมัธยมตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรปริญญาตรี ตามประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
                * ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2560
                * ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
                * แบบคำขอรับทุนการศึกษา ( มค.1)