นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบ้ติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และนายมนัส เสียงสลัก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ส. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต S__11976754
65654