นายวันชัย พงษา ผอ.สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมโครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเก็ต จำกัด) เข้าร่วมประชุมตามโครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ที่ห้องประชุม โรงแรมกระบี่ รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่ ภายใต้การดำเนินการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ จาก ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ นายธงชัย ณ ถลาง และ ดร.อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม ( รองประธานฯและกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต)ได้ข้อยุติจากการประชุมปฏิบัติการของผู้เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ และ โครงการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัดในปี 2561ใน 3 ยุทธศาสตร์ 11 โครงการที่นำเสนอ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการองค์กรและการบริหารองค์อย่างมีคุณภาพ
โครงการที่ 1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
โครงการที่ 2 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โครงการที่ 3 โครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนดำนินงานประจำปี
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารธุรกิจและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ด้านธุรกิจและการเงินเพื่อให้บริการแก่สมาชิก
โครงการที่ 2 โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
โครงการที่ 3 โครงการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
โครงการที่ 4 โครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดสวัสดิการอย่างมีคุณค่า
โครงการที่ 1 โครงการสหกรณ์ชุมชนสัมพันธ์
โครงการที่ 2 โครงการเสริมคุณค่าชีวิตแก่มวลสมาชิก
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560เข้าร่วมคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
ทำให้ผู้ศึกษาไปดูงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์ การดำเนินชีวิตตามแนวคิด-พระราชดำริของล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้นนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่คนไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจได้อย่างดีทราบว่า ในปี 2560 สหกรณ์ออมรัพย์ครูภูเก็ตภายใต้การนำของ นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานกรรมการดำเนินการ จะมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ประมาณ 114 ล้านบาทเศษ และสามารถจัดสวัสดิการต่างๆให้สมาชิกฯได้อย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯได้อย่างดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่หอประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561เพื่อรายงานกิจการประจำปี 2560 , เลือกประธานคณะกรรมการดำเนินงาน , กรรมการดำเนินงาน , ผู้ตรวจสอบกิจการ ,อนุมัติงบประมาณ ,อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ,ฯล
4264

4265

4266

4270