นายวันชัย พงษา ผอ.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ศธ. เดินหน้าจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาฯ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลตอบสนองการพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลายที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยนายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ภูเก็ตได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย ในการประชุมปฏิบัติการดังกล่าวมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระดับภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ซึ่งมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกว่า 250 คน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลิตทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการผลิตและการบริการในแต่ละพื้นที่ภาคให้สูงขึ้น จึงได้มีการกำหนดกลไกคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น 6 ภาค ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่ระดับภาคของรัฐบาล ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน โดยทำหน้าที่ทั้งในส่วนของการจัดทำแผนฯ การขับเคลื่อน การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาในแต่ละภาค เน้นการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกลไกประชารัฐยกระดับการศึกษา และนำเด้กนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   การประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะนำข้อมูลในส่วนของภาคใต้ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเป็นฐานการผลิตยาง ปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล การเป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยมาใช้ในการพิจารณาจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของภาคใต้ เพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนฯ คือทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองเป้าหมายระดับภาค คือ การพัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ต่อไป
153693

153689

153691

153690

153687