นายวันชัย พงษา ผอ.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมร่างกรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์)ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งฯ และอำนาจหน้าที่ ของอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) ที่ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  ในโอกาสนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมฯเพื่อให้ข้อมูล แนวคิด/ แนวทางการบริหาร และแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ ของ สพป.ภูเก็ต ซึ่งมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างมาก  นับเป็นจุดเริ่มต้นและนิมิตหมายที่ดีในการเชื่อมประสานการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กับ สพป.ภูเก็ตและ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตต่อไป เพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
โดยอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) มีอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดดังนี้
1.เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. พิจารณาตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้งในและนอกสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายตามมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การติดตามการดำเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ มีรายนามดังนี้
1.นายวันชัย พงษา ประธานอนุกรรมการ
2.นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ อนุกรรมการ
3.นายชัยยศ ปัญญาไวย อนุกรรมการ
4.นายมนตรี พรผล อนุกรรมการ
5.นายโกศล ใสขาว อนุกรรมการ
6.นายสุชาย จินะเสนา อนุกรรมการ
7.ผศ.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ อนุกรรมการ
8.นายทิวา ลิ่มสงวน อนุกรรมการ
9.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อนุกรรมการ/
เลขานุการ
10.นายรัชพร นิลพังงา ผู้ช่วยเลขานุการ
11.น.ส.วลัยลักษณ์ ไกรศาสตร์ ผู้ช่วย-
เลขานุการ
การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1.การดำเนินงานสนองพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
ใน 4 เรื่องๆ 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
(1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
(2) ยึดมั่นในศาสนา
(3) มั่นคงในสถาบันพระมกากษัตริย์
(4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
(1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ ชั่ว – ดี
(2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
(3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
(4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3) มีงานทำ – มีอาชีพ
(1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
(2) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำในที่สุด
(3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงาน จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4) เป็นพลเมืองดี
(1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
(2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี
(3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2.ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
มติที่ประชุมสำคัญในวันนี้ มีมติให้มีการจัดทำร่าง “กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด แนวทางการบริหารจัดการศึกษา จังหวัดภูเก็ต” นำเสนอ กศจ.ภูเก็ต(ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานคณะกรรมการฯ) ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตต่อไป
5558
5564
5563
5560
5561