นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการพิจาณาทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ภาคบ่าย ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 . นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกคัดสรร นักเรียนทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.) ปี 2560 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธาน ที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป ตั้งแต่ปี 2552 – 2559 ได้จัดสรรทุนพระราชทานแก่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกคัดสรร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีฐานะยากจนลำบาก ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่องไปแล้ว รวม 8 รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 ราย เป็นชายและหญิงเท่าๆกัน รวม 1,228 ราย รวมเงินทุนพระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว จำนวน 249.316 ล้านบาท กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2560 กำหนดไว้ดังนี้ (1) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -สายสามัญ อัตรา 18,000 บาท/ปี -สายอาชีพ อัตรา 22,000 บาท/ปี (2) ทุนระดับปริญญาตรี ครอบคลุม 4 หมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าหน่วยกิต-ค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย/สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียน -ค่าหอพัก ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท หรือ 24,000 บาท/ปี -ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เหมาจ่าย 10,000 บาท/ปี -ค่าครองชีพ 48,000 บาท/ปี(เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท) ในส่วนจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 มีโรงเรียน/วิทยาลัย เสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รวมทั้งสิ้น 16 ราย คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกคัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอชื่อพร้อมส่งเอกสารหลักฐานไปคัดเลือกคัดสรรต่อในระดับการศึกษาภาค(ภาค 17) รวม 6 ราย มีรายนาม ดังนี้ 1.นายธนกฤต จิตรหลัง ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต 2.น.ส.ชนิกานต์ พรหมรักษ์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต 3.น.ส.ชนิกานต์ จันทวงศ์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต 4.น.ส.รุจิรา อารีราษฎร์ ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย 5.น.ส.พันธิชา เงินสมบัติ ร.ร.กะทู้วิทยา 6.น.ส.ปียาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร.ร.กะทู้วิทยา ปัจจุบันในจังหวัดภูเก็ต มีนักเรียน/นักศึกษา ได้รับทุน ม.ท.ศ.อยู่จำนวน 5 คน มีรายนามดังนี้ รุ่นที่ 4/2555 นายกฏกานต์ สืบวิเศษ ป.ตรี ปี 2 มรภ.ภูเก็ต รุ่นที่ 7/2558 1.นายอภิสิทธิ์ ทองขำ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2. น.ส.ฐิติพร ภูผิวฟ้า ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง รุ่นที่ 8/2559 1.นายภูวดล มณีปกรณ์ ม.5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2.น.ส.เอมิกา จารุพงศานนท์ ปวช. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สูงค่ายิ่งแก่นักเรียน/นักศึกษาและปวงชนชาวไทย เป็นการช่วยเสริมสร้าง คนดีมีคุณธรรม มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การงานในเส้นทางอาชีพ ดำรงตนเป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปทำงานช่วยเหลือชุมชนสังคม ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

19848934_1486730318052100_572155916_n19691390_1486730308052101_261571017_n19832412_1486730311385434_578736076_n