บริการทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รับเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2559  นางสุดารัตน์  ทองหอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ราย นางสาวจุรีย์  ศรีชาย
อดีตอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้แก่ นายครวญ  ศรีชาย ทายาทผู้มสิทธิรับเงิน จำนวน  200,000  บาท

IMG20160816132020