บริษัทเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

S__26558484
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 : นายมนัส เสียงสลัก ประธานกรรมการบริษัทเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู จำกัด (อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต)ได้นำน้ำดื่มคุณภาพ “ตราเฟรชชี่(Freshy)”ขนาดบรรจุขวด 350 มล.ของโรงงานผลิตน้ำดื่มคุณภาพ “ตราเฟรชชี่” จำนวน 50 โหล มามอบให้ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเป็นอภินันทนาการให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่มาติดต่องานที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ท่านละ 1 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม”บริการเหนือความคาดหมาย”
1 ใน 10 กิจกรรมบริการสำคัญของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ที่จัดขึ้นตามนโยบายของ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ที่ได้ให้นโยบายไว้
10 บริการสำคัญ “บริการเหนือความคาดหมาย” ของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
1.จัดเจ้าหน้าต้อนรับ ประจำหน้าประตูทางเข้าหน้าสำนักงาน
2.จัดร่มและบุคลากรไว้บริการสมาชิกฯ ที่มาติดต่อที่สำนักงานวันแดดร้อน-ฝนตก
3.จัดโต๊ะ-เก้าอี้ สถานที่รับรองแขกพร้อมอาหารว่างเครื่องดื่ม
4.จัดบริการมอบเอกสาร/ แผ่นพับ/วารสารประชาสัมพันธ์ มอบผู้มาติดต่อที่สำนักงาน
5.มอบน้ำดื่มคุณภาพ”ตราเฟรชชี่”บรรจุขวดขนาด 350 มล.ของเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดภูเก็ต มอบให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ที่มาติดต่อที่สำนักงานฯท่านละ 1 ขวด
6.เป็นจุดให้บริการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก และตรวจติดตามหลังผ่าตัดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัด
ภูเก็ตร่วมกับศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลศุภมิตรจังหวัดกระบี่
7.ให้บริการใช้ห้องประชุมของสำนักงานกับเครือข่ายชมรม สมาคม องค์กร น่วยงานทางการศึกษา
8.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม มีคำขวัญ ข้อความที่สร้างความรู้สึกดีๆ
แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
9.พัฒนาบุคลิกภาพ กิริยามารยาท ทักษะ การสื่อความหมาย การสร้างจิตสำนึกบริการ (service mind) และค่านิยมใหม่ในการ
ปฏิบัติราชการ ตามแนวคิดของ ก.พ.ร. I AM READY 8 ประการ
(1) ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี(Integrity)
(2) ทำงานเชิงรุก(Activeness)
(3) มีคุณธรรมและจริยธรรม(Morality)
(4) มีการเรียนรู้และปรับตัวทันโลก (Relevancy)
(5) มีประสิทธิภาพในการทำงาน ( Efficiency)
(6) มีความรับผิดชอบ (Accountability)
(7) มีความเป็นประชาธิปไตย (Democracy)
(8) ร่วมใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์งาน(Yield)
10.การให้บริการนอกสถานที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และบุคคลในครอบครัว เช่น
● การขอรับค่าจัดการศพ
● การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
● การสอบปากคำพยานกรณีต่างๆ
โดยคาดหวังว่า สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.บุคคลในครอบครัว ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มากขึ้น และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มีภาพลักษณ์ในทางบวกมากขึ้น จากที่ได้ยินได้ฟังแต่ข่าวในทางลบมาตลอดเวลา 2 -3 ปีที่ผ่านมา