ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2561