ประชุมกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”

48904
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมกรรมการตามคำสั่งสำนักงาน สกสค.ที่488/2561 ลงวันที่29 ตุลาคม 2561 จัดทำร่างแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน”ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย” ตามแนวคิดและนโยบาย
ที่ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ให้แนวคิดและนโยบายไว้ โดยมีนายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ
ในเบื้องต้นได้ข้อสรุป ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
● วิสัยทัศน์
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขวัญกำลังใจดีมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการศึกษาชาติให้ก้าวไกล
● วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งในระยะจำเป็นเร่งด่วนและหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
2.เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์การกุศล
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาด้านสวัสดิภาพ
3.เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและการพิทักษ์สิทธิเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา กรณีมีข้อพิพาทและต้องการขอรับความช่วยเหลือขอคำปรึกษาด้านกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งข้อกฏหมาย
มหาชน กฏหมายแพ่ง และกฏหมายอาญา
● แนวทางในการดำเนินงาน
1.รับรายงานและติดตามข่าวสารข้อมูลการประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.ประมวลผลข้อมูล สรุปรายงาน ประสานความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นที่ฉับไว ทันการณ์เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกป้องกัน ยับยั่งและลด
ความสูญเสียเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
3.เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจ ให้ความช่วยที่จำป็นเร่งด่วนในเบื้องต้น พร้อมศึกษาวิเคราะห์สั่งสมข้อมูลสารสนเทศสำคัญเพื่อการให้ความช่วย
เหลือเยียวยาที่จำเป็นและเหมาะสมต่อไป
4.จัดให้มีคลินิคทางกฎหมาย มีนักกฏหมายและผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายทั้งกฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา
ประจำคลินิค เพื่อให้คำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาที่ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปในกรณี
ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ควรได้รับความช่วยเหลือ

ในการนี้ สำนักวิจัย ยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จะได้รวบรวมสาระสำคัญข้อเสนอของที่ประชุมฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องยกร่างเป็นเอกสาร ร่างแผนดำเนินการ”ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”เสนอ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และนำเข้าสู่การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ทั่วประเทศในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง แล้วดำเนินการจัดตั้ง”ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจัดตั้ง”ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”ในทุกจังหวัดได้ภายในเดือนมกราคม 2562

นับเป็นปฏิบัติการเชิงรุก อีกเรื่องหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ตามแนวคิดนโยบายที่ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ได้ให้ไว้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศครับ.