ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โดยมีระเบียบวาระการประชุมและประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายธรรม เรื่อง”ทำไมคนต้องพัฒนาตนเอง คนในระบบราชการควรพัฒนาตนเองอย่างไร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” โดยพระใบฎีกาปิยะ อตฺถยุตโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา คติธรรม คือ “เข้าใจ ยอมรับ ปรับตัว ปล่อยวาง”
มาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะต้องทำข้อมูลให้ชัดเจน เที่ยงตรง เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนว่าบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นผู้สมควรได้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ขอมูลที่สำรวจได้ต้องมีการตรวจสอบ ทบทวนซ้ำและต้องบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่มาต่อเป็นจิ๊กซอว์ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างบูรณาการเป็นระบบ.
143639516_4337599076266861_4634180459395760336_n

142174658_4337598996266869_4000644410477011620_n

142428580_4337600556266713_4901637691187253485_n

142958726_4337600546266714_6684641899049313522_n