ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563(ภาคบ่าย)นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกะทู้วิทยาครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้​ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมี ดร.ชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
เป็นประธานการประชุม
การประชุมในวันนี้ มีเรื่องสำคัญตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.รายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ของโรงเรียนกะทู้วิทยาปีการศึกษา 2563
2.งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปีงบประมาณ 2563 และการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน
3.การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
4.รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา2563
5.การขอความเห็นชอบในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -​2019
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด.
665586

665587

665588

665589