ประชุมคณะกรรมการจัดทำ “ร่างแผนปฏิบัติราชการ” สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.(พ.ศ. 2563 – 2565)”

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จัดทำ”ร่างแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.(พ.ศ.2563-2565)”
ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. โดยมี นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้พิจารณา
ยกร่างแผนปฏิบัติราชการฯดังกล่าวข้างต้น แล้วมีมติ ใน 3 ประเด็นสำคัญดังนี้
1.เห็นชอบในสาระสำคัญ ของร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด(ตามเป้าประสงค์)​กลยุทธ์ และแผนงาน -​โครงการ-กิจกรรม ที่กำหนด ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์นำเสนอ
2.ให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ประสานสำนักต่างๆ ปรับแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ให้เหมาะสมกับกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับและห้วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2563
3.เตรียมแผนงาน-โครงการ-กิจกรรมและกรอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564
แล้วให้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์บันทึกเสนอ เลขาธิการ คณะกรรมการ สกสค.เพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ สกสค.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.
445464

445465

445466

445467

445475