ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
(กศจ.ภูเก็ต)โดยมี นายธัญญวัตน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ
และในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ มีประเด็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

1.สรุป ทบทวน เที่ยบเคียง บทบาทหน้าที่ของ”องค์คณะบุคคล”ที่เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และ “องค์คณะบุคคล”ที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สามารถเทียบเคียงกันได้ใกล้เคียง ดังนี้
(1) “อกศจ.”(บอร์ดอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจังหวัด)
– “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”
(2) “อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านพัฒนาการศึกษา”
– “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา”
3) “อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์”
– “คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา”
2.โดยสรุป “คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์” จะมีบทบาทหน้าที่ คล้ายกับ”คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา”เดิมที่ถูกยกเลิกโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น
3.ในการประชุม”คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์” ประชุม มีมติให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดจัดทำ”กรอบนโยบายและตัวชี้วัด” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ”เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต” และจัดทำ”โครงการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ” นำเสนอ กศจ.ภูเก็ตให้ความเห็นชอบและดำเนินการในกิจกรรมที่กำหนดต่อไป.
ผอ