ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2560  นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่แต่งตั้งมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1.ธนาคารออมสินเขต/สาขาในจังหวัดภูเก็ต 2 คน
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด  2 คน
3. เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดภูเก็ต 2 คน
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต  1 คน
5. ตัวแทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดภูเก็ต 1 คน
6. ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด 1 คน
7. ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 14   1 คน
8. สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต 3 คน
9. ที่ปรึกษากฏหมาย 1 คน
รวมเป็น“เครือข่ายความร่วมมือแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ๆ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤต (UNASIP MODEL)  ของสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค.
2. รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของธนาคารออมสินในจังหวัดภูเก็ต
3. รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด
4. รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดภูเก็ต
5. แผนการป้องกันและแก้ปัญหาตามโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
การประชุมเป็นไปด้วยดีได้ ข้อมูล – สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจ จะมีการนัดประชุม ครั้งที่ 2/2560 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2560 ต่อไป

1

16996715_1357109437680856_1017314338_n