ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด
2. การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย
3. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
4. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.60719610_466252670584201_2645023388396945408_n